Leonid Tishkov_Private Moon_New Zealand_volcano Rangitoto_2010

Tishkov installation